Ontvangt u Ticket Restaurant® van uw werkgever ?

Ontdek alle voordelen

Aanvaardt u Ticket Restaurant® als betaalmiddel ?

Vereenvoudig uw leven
page_accor

Ticket Restaurant®

FAQ

 

 

 

 • Waarom kiezen voor Ticket Restaurant®?

 • Omdat u met Ticket restaurant® niet alleen fiscale en sociale voordelen geniet maar uw werknemers bovendien een heleboel exclusieve voordelen schenkt. Bovendien kunt u rekenen op een betrouwbare partner die u helpt en ondersteunt dankzij tools die u het leven makkelijker maken.


  Up

   

 • Kunnen alle bedrijven gebruikmaken van Ticket Restaurant®?

 • Ja! Ticket Restaurant® is geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven. Ongeacht uw activiteitensector of juridisch statuut, om het even hoeveel werknemers u ook in dienst hebt (één persoon is al voldoende).


  Up

   

 • Wat is de kostprijs van Ticket Restaurant® voor mijn onderneming?

 • Ticket Restaurant® is een goedkope oplossing. Ze is vrijgesteld van sociale lasten, € 1 per title is aftrekbaar en het vergt geen investeringen, kantoren of andere bedrijfsbronnen. U bespaart meer dan 56% in vergelijking met een loonsverhoging.

  De kost van Ticket Restaurant® is gelijk aan de bijdrage van uw bedrijf aan Ticket Restaurant® (maximaal € 5,91 per ticket en per gewerkte dag), vermeerderd met de prestatievergoeding (vastgelegd in uw contract) en de leveringskost van de titles.


  Up

   

 • Wat is het financiële voordeel voor mijn personeelsleden?

 • Ticket Restaurant® is een sociaal voordeel dat neerkomt op een bijkomend nettoloon waarop geen belastingen en RSZ-bijdragen verrekend worden. Per jaar kan een werknemer zo € 1300 extra nettoloon krijgen (berekend op 220 gepresteerde werkdagen).


  Up

   

 • Hoe moet de zichtwaarde van Ticket Restaurant® zijn?

 • U bepaalt het bedrag zelf. Uw maximumbijdrage als werkgever is € 5,91 per title en per gepresteerde dag. De bijdrage van de begunstigde bedraagt ten minste € 1,09. De meest gevraagde zichtwaarde is dus € 7.


  Up

   

 • Wat moet ik doen om Ticket Restaurant® in te voeren in mijn onderneming?

 • De meest eenvoudige manier: Word klant in enkele muisklikken via onze module eerste onlinebestelling.

  U kunt ook de Dienstverleningsovereenkomst en de Eerste bestelbon downloaden, invullen en ons per post terugsturen.


  Up

   

 • Hoe gebeurt dat in de praktijk?

  • U bestelt elke maand uw Ticket Restaurant® op basis van het aantal voorziene gepresteerde dagen per werknemer. U dient uw Ticket Restaurant® elke maand te bestellen voor het einde van de maand waarop ze betrekking hebben.
  • Uw Ticket Restaurant® worden geleverd per koerierdienst op de plaats van uw keuze, ten laatste 4 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Uit veiligheidsoverwegingen worden ze geleverd in speciaal ontworpen verpakkingen en wordt het pakket afgegeven aan de persoon die u hebt opgegeven.
  • Elke begunstigde ontvangt zijn Ticket Restaurant® in een omslag. U dient deze enkel nog te verdelen. Indien u dat wenst, kan Ticket Restaurant® de omslagen en de titles personaliseren, de omslagen groeperen per dienst of per afdeling en u een samenvattend verdelingsborderel bezorgen.
  • U geeft elke maand het aantal toegekende Ticket Restaurant® aan elke werknemer en de waarde van de eigen bijdrage per werknemer door aan uw sociaal secretariaat.
   Uw sociaal secretariaat zal het bedrag inhouden op het nettoloon van de werknemer. Als u niet met een sociaal secretariaat werkt, dan dient u zelf de inhouding te doen.

  Up

   

 • Kan Ticket Restaurant® gepersonaliseerd worden?

 • Ja. Om de verdeling te vergemakkelijken, kan Edenred:
  • zowel de omslagen als de titles personaliseren door de gegevens van uw bedrijf, uw logo, de naam van de begunstigde of om het even welke andere informatie te vermelden;
  • de omslagen groeperen per dienst of afdeling;
  • een samenvattend verdelingsborderel bezorgen dat u kunt gebruiken als ontvangstbewijs. Dit borderel vermeldt het aantal omslagen en hun zichtwaarde, per dienst en per persoon. Er is plaats voorzien voor de handtekening van elke begunstigde.

  Up

   

 • Wanneer en hoe betaal ik de Ticket Restaurant®?

 • Telkens u ons uw bestelling bezorgt, wordt er automatisch een e-mail met een verzoek tot betaling verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven in de Dienstverleningsovereenkomst. Deze e-mail bevat een overschrijvingsmodel dat u kunt gebruiken om uw betaling uit te voeren. Zodra de betaling uitgevoerd is, wordt uw bestelling automatisch in productie genomen.


  Up

   

 • Hoe kan ik mijn Ticket Restaurant® bestellen?


 • Up

   

 • Wat is het maximumbedrag dat ik mijn werknemers kan toekennen in de vorm van Ticket Restaurant®?

 • De maximale werkgeversbijdrage is € 5,91 en de minimale bijdrage van de begunstigde is € 1,09 per title. De vaakst toegekende zichtwaarde is dus € 7 (€ 5,91 + € 1,09 = € 7).

  Dit biedt elke werknemer een bijkomende koopkracht van € 1300 per jaar (op basis van 220 gepresteerde werkdagen).


  Up

   

 • Is het mogelijk om retroactief Ticket Restaurant® te bestellen?

 • Neen.

  De enige uitzondering op deze regel zijn correcties, in geval van bv. ziekte. In de maand die volgt op het einde van het kwartaal, dient u de toekenning van de Ticket Restaurant® te regulariseren.


  Up

   

 • Kan ik Ticket Restaurant® van verschillende zichtwaarde toekennen in mijn onderneming?

 • Aangezien Ticket Restaurant® een sociaal voordeel is, is het een voordeel van collectieve aard. In principe moet men hetzelfde geven aan alle personeelsleden van een bepaalde categorie.

  Deze categorieën moeten bepaald worden op basis van een objectief criterium, bijvoorbeeld: statuut van werknemers (bedienden, arbeiders), werktijden, anciënniteit, kantoorpersoneel of personeel op de baan, enz. Deze categorieën worden nergens vermeld. Elk bedrijf moet zijn keuzes kunnen rechtvaardigen in geval van controle.

  Er mag in ieder geval nooit sprake zijn van discriminatie.


  Up

   

 • Ben ik verplicht om Ticket Restaurant® toe te kennen aan al mijn personeelsleden?

 • Aangezien Ticket Restaurant® een sociaal voordeel is, is het een voordeel van collectieve aard. U kunt ervoor kiezen Ticket Restaurant® toe te kennen aan een categorie van personeelsleden.

  Deze categorieën moeten bepaald worden op basis van een objectief criterium, bijvoorbeeld: statuut van werknemers (bedienden, arbeiders), werktijden, anciënniteit, kantoorpersoneel of personeel op de baan, enz. Deze categorieën worden nergens vermeld. Elk bedrijf moet zijn keuzes kunnen rechtvaardigen in geval van controle.

  Er mag in ieder geval nooit sprake zijn van discriminatie.


  Up

   

 • Ik heb werknemers met een uitzonderlijk statuut (Rosetta, premiecontracten, IBO, enz.) die worden betaald door de VDAB of Actiris. Hoe kan ik hun individuele bijdrage recupereren?

 • U kunt de voorgeschoten werknemersbijdrage gerecupereerd via een kastransactie. De werknemer betaalt elke maand (cash of via overschrijving) zijn persoonlijk bijdrage. De correcte betaling van de persoonlijke bijdrage van de werknemer in het Ticket Restaurant® kan bewezen worden aan de hand van de boeking en een ontvangstbewijs.


  Up

   

 • Heb ik als bedrijfsleider het recht om mezelf Ticket Restaurant® toe te kennen?

 • Zelfstandige bedrijfsleiders en loontrekkenden werden door de wetgever gelijkgesteld.

  Een zelfstandige bedrijfsleider kan zichzelf Ticket Restaurant® toekennen, op voorwaarde dat hij ze ook aan zijn personeel toekent, dat de toekenning is opgenomen in een collectieve (of bij gebrek daaraan: een individuele) overeenkomst en dat de zichtwaarde niet hoger is dan de hoogste toegekend in de onderneming.

  Verder zijn de toekenningsvoorwaarden gelijk aan degene voor loontrekkenden.  Up

   

 • Kunnen vrijwilligers ook van Ticket Restaurant® genieten?

 • Neen. Vrijwilligers hebben geen arbeidsovereenkomst en als men Ticket Restaurant® zou toekennen, dan zou dit een stilzwijgende arbeidsovereenkomst creëren, met alle gevolgen van dien.


  Up

   

 • Moet ik Ticket Restaurant® toekennen aan studenten die in mijn onderneming werken?

 • Voor wat stagiairs betreft die op vrijwillige basis werken, moet u weten dat de toekenning van Ticket Restaurant® een contractuele verbintenis kan creëren die rechten en plichten inhoudt.

  Wat betreft bezoldigde studenten, deze kunt u beschouwen als een afzonderlijke categorie. U beslist dus zelf of u ze al dan niet Ticket Restaurant® toekent.


  Up

   

 • Heeft een deeltijdse werknemer recht op evenveel Ticket Restaurant® als een voltijdse werknemer?

 • Dat hangt af van de berekeningsmethode die de werkgever gebruikt.

  De basismethode voorziet de toekenning van een Ticket Restaurant® per gepresteerde werkdag, terwijl de urentelmethode, zoals de naam aangeeft, zich baseert op het aantal gepresteerde uren om het aantal toegekende titels/cheques te berekenen.

  In het tweede geval zal een halftijdse werknemer uiteraard minder Ticket Restaurant® ontvangen dan een voltijdse werknemer. Als een onderneming echter één Ticket Restaurant® per effectief gewerkte dag toekent, dan zal een halftijdse werknemer één title per werkdag ontvangen, ongeacht het aantal gepresteerde uren. In dat geval is het mogelijk om in de overeenkomst verschillende zichtwaarden te voorzien naargelang het arbeidsregime (voltijds, halftijds, deeltijds enz.).

  Let erop dat u niet discrimineert.


  Up

   

 • Kan een werknemer die twee halftijdse jobs combineert bij verschillende werkgevers in beide ondernemingen Ticket Restaurant® krijgen?

 • Ja. Aangezien elke benutte dag door de RSZ als een werkdag beschouwd wordt, kan uit het voorgaande worden opgemaakt dat een maaltijdcheque kan worden aangereikt per deeltijds gepresteerde werkdag, ongeacht het aantal werkuren. Een werknemer die voor twee verschillende werkgevers werkt, mag in dat geval van elk van beiden een maaltijdcheque per werkdag ontvangen.


  Up

   

 • Heeft een telewerker recht op Ticket Restaurant®?

 • Ja. Er is immers sprake van een effectief geleverde arbeidsprestatie.


  Up

   

 • Heeft men het recht om nieuwe werknemers pas na de proefperiode van 6 maanden Ticket Restaurant® toe te kennen?

 • Ja, door deze personeelsleden als een afzonderlijke categorie te beschouwen.


  Up

   

 • Mag een collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk de naam van de werknemers vermelden die recht hebben op Ticket Restaurant®?

 • Aangezien Ticket Restaurant® een sociaal voordeel is, is het een voordeel van collectieve aard. In principe moet men hetzelfde geven aan alle personeelsleden van een bepaalde categorie.

  Deze categorieën moeten bepaald worden op basis van een objectief criterium, bijvoorbeeld: statuut van werknemers (bedienden, arbeiders), werktijden, anciënniteit, kantoorpersoneel of personeel op de baan, enz. Deze categorieën worden nergens vermeld. Elk bedrijf moet zijn keuzes kunnen rechtvaardigen in geval van controle.

  Er mag in ieder geval nooit sprake zijn van discriminatie.


  Up

   

 • Wij beschikken al over een bedrijfsrestaurant. Kan ik alsnog Ticket Restaurant® toekennen aan het personeel?

 • De « kostprijs » van een maaltijd die in een bedrijfsrestaurant wordt genuttigd werd sinds 2005 willekeurig vastgesteld op € 5,91.

  • Als de maaltijd verkocht wordt aan een prijs die gelijk of hoger is dan de kostprijs, dan kunnen de twee voordelen worden gecumuleerd zonder verlies van vrijstelling van sociale zekerheid.
   De begunstigde werknemer kan dan in het bedrijfsrestaurant zijn maaltijd betalen met een volledige title of een gedeelte ervan, of met enig ander betaalmiddel.
  • Als de maaltijd wordt verkocht aan een prijs die lager is dan de kostprijs, dan geniet de werknemer in de ogen van de wetgever een dubbel voordeel: enerzijds de toekenning van een Ticket Restaurant®, anderzijds de mogelijkheid om een maaltijd tegen verlaagde prijs te krijgen.
   In dat geval zal de werknemer die beslist naar het bedrijfsrestaurant te gaan integraal en exclusief zijn Ticket Restaurant® moeten gebruiken om zijn maaltijd te betalen. Geen enkel ander betaalmiddel is dan toegestaan en men ontvangt geen wisselgeld op de Ticket Restaurant®. De regel van de kostprijs is van toepassing op het nuttigen van een 'maaltijd'. Een 'maaltijd' bestaat uit een voorgerecht of een soep, een hoofdgerecht, een dessert en een drankje. Als de begunstigde een lichte maaltijd neemt (bv. zonder voorgerecht of dessert), dan kan de cumulregel ook worden toegepast zolang de gevraagde prijs in verhouding staat tot de kostprijs van een volledige maaltijd (bijvoorbeeld: € 3,25 voor een hoofdgerecht en een drankje tegenover € 4,46 voor een volledige maaltijd).
  • Algemeen genomen is de RSZ van mening dat de kostprijs van een maaltijd zich normaalgezien bevindt op het niveau van het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage in de maaltijdtitels. In dit verband zal de overgang van het bedrag van 4,91 EUR naar 5,91 zal EUR trapsgewijs tot stand komen. Voor het jaar 2009, wordt de schatting van de kostprijs van de maaltijd op 4,91 EUR gehouden. Hij zal vanaf 1 januari 2010 verhoogd worden met 0,50 EUR en zal pas vanaf 1 januari 2011 overgaan tot 5,91 EUR

  Up

   

 • Mag men voor eenzelfde dag Ticket Restaurant® cumuleren met restaurantkosten, opleidingskosten in België of het buitenland, enz.?

 • Werknemers die reeds een forfaitaire maaltijdvergoeding genieten mogen daarbovenop geen Ticket Restaurant® worden toegekend. Niets weerhoudt de werkgever er echter van om deze forfaitaire vergoeding in de vorm van maaltijdtitles te geven. De forfaitaire vergoeding is aftrekbaar voor de werkgever, ongeacht of ze in geld wordt toegekend of in de vorm van maaltijdtitles.


  Up

   

 • Is de combinatie Ticket Restaurant® en ARAB-vergoeding (transportsector) mogelijk?

 • Ja. De ARAB-vergoeding omvat immers geen maaltijdkosten.


  Up

   

 • Mag salaris of een bestaand voordeel worden omgezet in Ticket Restaurant®?

 • Als de Ticket Restaurant® worden toegekend aan personeel als omzetting of ter vervanging van andere voordelen, worden ze beschouwd als loon met alle gevolgen van dien op het vlak van RSZ en de fiscus. Bovendien kan de administratie achterstallige intresten en/of administratieve boetes eisen.


  Up

   

 • Hoe bepaal ik het aantal Ticket Restaurant® dat ik elke maand mag toekennen?

 • Er mag één title toegekend worden per gepresteerde werkdag. Een werkdag is een tijdsperiode waarin de werknemer effectief prestaties levert voor rekening van zijn werkgever, ongeacht het aantal gepresteerde uren. Feestdagen, ziektedagen, vakantiedagen enz. worden niet als werkdagen beschouwd.

  Er zijn twee methodes om het aantal toe te kennen titles te berekenen:

  • Optelsom van het aantal gepresteerde dagen.
  • Alternatieve berekeningswijze waarbij de gepresteerde uren worden opgeteld.

  Up

   

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de urentelmethode te kunnen toepassen?

 • Het bedrijf moet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26bis van de wet van 16 maart 1971 betreffende de arbeidsduur, zondagsrust en nachtarbeid. Er moeten binnen het bedrijf verschillende arbeidsregimes naast elkaar bestaan.

  Deze telmethode moet worden voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebrek daaraan, in het arbeidsreglement.

  De collectieve arbeidsovereenkomst (of het arbeidsreglement) bepaalt het normale aantal werkuren per dag binnen het bedrijf en het maximale aantal werkdagen in het bedrijf (voor een voltijdse werknemer in een kwartaal).


  Up

   

 • Hoe worden de Ticket Restaurant® berekend volgens de urentelmethode?

 • Het aantal werkuren dat de werknemer effectief heeft gepresteerd in de loop van het kwartaal moet worden gedeeld door het normale aantal werkuren per dag in het bedrijf.

  Als deze bewerking een getal met decimalen oplevert, moet het afgerond worden naar boven.

  Als het getal hoger is dan het maximale aantal dagen dat in een kwartaal kan worden gepresteerd door een voltijds tewerkgestelde werknemer, dan wordt het tot dit laatste aantal beperkt.


  Up

   

 • Mag het systeem '1 Ticket Restaurant® per effectief gepresteerde dag' en 'de urentelmethode' worden gecombineerd?

 • Ja. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het principe van de categorieën.


  Up

   

 • Mag de openbare sector de alternatieve berekeningsmethode toepassen (urentelmethode)?

 • Neen. De openbare sector valt immers niet onder het toepassingsgebied van artikel 26bis van de wet van 16 maart 1971.


  Up

   

 • Moeten Ticket Restaurant® vermeld worden op de RSZ-aangifte?

 • Sinds 2003 is paragraaf 3 van het K.B. niet meer van toepassing en moeten er geen specifieke bijkomende gegevens meer op de aangifte vermeld worden.


  Up

   

 • Worden de kosten die bedrijven maken om Ticket Restaurant® te verkrijgen, beschouwd als beroepskosten? Zijn ze fiscaal aftrekbaar?

 • De kosten die hoger liggen dan de nominale waarde van de titles (drukkosten, leveringskosten enz.) en die worden betaald aan het uitgevende bedrijf voor geleverde prestaties zijn beroepskosten en zijn dus fiscaal aftrekbaar in de zin van artikel 49 van het W.I.B. 92 voor de werkgever die Ticket Restaurant® toekent aan zijn personeel.


  Up

   

 • Wanneer een uitzendkracht Ticket Restaurant® ontvangt, wie neemt dan de niet-fiscaal aftrekbare uitgave voor zijn rekening: De werkgever of het uitzendkantoor?

 • Het uitzendkantoor wordt beschouwd als werkgever. Het gaat dus om een niet-fiscaal aftrekbare uitgave voor het uitzendkantoor. Deze laatste rekent deze kost echter aan de klant aan, die vervolgens de factuur aftrekt, wat voor hem op hetzelfde neerkomt.


  Up

   

 • Moeten er Ticket Restaurant® worden toegekend aan een werknemer die zijn opzegperiode niet presteert?

 • Neen. De voorwaarde 'effectief gepresteerde werkdag' is immers niet vervuld.


  Up

   

 • Wat gebeurt er als een werknemer ontslagen wordt of ontslag neemt en op voorhand al Ticket Restaurant® had ontvangen?

 • In principe voorziet de wet dat het behoort om een deel van de titels/cheques tijdens de maand te overhandigen en nadien te regulariseren. De werknemer die de onderneming verlaat, moet dus het werkgeversaandeel van de te veel ontvangen Ticket Restaurant® terugbetalen.


  Up

   

 • Hoe lang zijn Ticket Restaurant® geldig?

 • 12 maanden. We wijzigen de geldigheidsdatum op de Ticket Restaurant® de 26e van elke maand (leveringsdatum). Naargelang u een levering vraagt in het begin van de maand of net voor de 26e van de maand, zal de effectieve geldigheid 12 of 11 maanden bedragen.


  Up

   

 • Waarom kunnen vervallen Ticket Restaurant® niet terugbetaald of ingeruild worden?

 • Omdat het Koninklijk Besluit nadrukkelijk een geldigheidsduur van 12 maanden voorziet.


  Up

   

 • Wat gebeurt er wanneer de werknemer afwezig is om een opleiding te volgen in het kader van betaald educatief verlof?

 • De RSZ heeft in een bericht gedateerd op 14 april 2011 bevestigd dat wanneer « een werknemer een opleiding volgt in het kader van betaald educatief verlof en dat deze opleiding samenvalt met zijn normale werkuren, een maaltijdtitel  moet worden toegekend voor de dagen waarop daadwerkelijk een opleiding werd gevolgd en die samenvallen met zijn normale werkuren ».


  Up

   

 • Waar kan men de Ticket Restaurant® gebruiken?

 • De Ticket Restaurant® zijn bruikbaar in heel België, voor de aankoop van maaltijden of kant-en-klare voeding, in de buurtwinkels (bakkers, slagers, vishandelaars, kruidenwinkels…), restaurants (snacks, brasserie…) en kleine, middelgrote en grootwarenhuizen, waarvan u een niet uitvoerige lijst vindt op deze pagina.


  Up

   

page_accor